Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 13:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2016 Công Vụ 13:1-3Thưa “Vâng” Với Chúa “Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm” (câu 2b). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hình dung Hội Thánh tại An-ti-ốt ra sao? Chúa đã đưa ra mệnh lệnh gì và họ thưa “Vâng” với Chúa như thế nào? Chúa phán dạy bạn điều gì trong bài học hôm nay? Hội Thánh tại An-ti-ốt được hình thành nhờ sự làm chứng của những Cơ Đốc nhân bị cơn b ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top