Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 12:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2017 Công Vụ 12:1-10Hội Thánh Cầu Nguyện “Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội Thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn” (câu 5 BTT). “Vậy, Phi-e-rơ bị giam trong ngục, còn Hội Thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông” (câu 5 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh đầu tiên đối diện với những nan đề nào? Sứ đồ Phi-e-rơ đang ở trong tình trạng thế nào? Tinh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top