Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 11:19-30"

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2016 Công Vụ 11:19-30Một Hội Thánh Được Thành Lập “Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh tại An-ti-ốt được thành lập và gây dựng như thế nào, có những đặc điểm gì? Tinh thần của ông Ba-na-ba nêu gương gì cho chúng ta? Bạn góp phần gì để Hội Thánh bạn tăng trưởng và phát triển tốt hơn? Sau khi ông Ê-tiên ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top