Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 1:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2014 Công Vụ 1:1-8Làm Chứng trong Quyền Năng Thánh Linh “Khi nào Đấng An Ủi sẽ đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần Lẽ Thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về Ta, vì các ngươi đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy” (Giăng 15:26-27). Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ đã nôn nóng hỏi Chúa Giê-xu điều gì trên núi Ô-liu? Chúa đã trả lời r ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top