Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 10:34-48"

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2016 Công Vụ 10:34-48Làm Chứng về Chúa “Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì Danh Ngài” (câu 43) Câu hỏi suy ngẫm: Lời chứng của Sứ đồ Phi-e-rơ tại nhà ông Cọt-nây có những phần căn bản nào? Khi ông Phi-e-rơ đang nói thì điều gì xảy ra? Lời chứng của bạn cần bổ sung những điểm nào để thân hữu đáp ứng tốt hơn với Phúc Âm? T ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top