Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 10:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2016 Công Vụ 10:1-8Sự Cứu Rỗi trong Đấng Christ “Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Cọt-nây là ai? Đức Chúa Trời nhận thấy ông là người như thế nào? Tại sao Chúa muốn ông đi tìm ông Si-môn Phi-e-rơ? Bạn được nhắc nhở điều gì trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay? Ông Cọt-n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top