Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Các Quan Xét 3:7-11"

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2017 Các Quan Xét 3:7-11Sức Mạnh Chiến Thắng “Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đoán xét Ít-ra-ên, và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va… khiến cho người thắng Cu-san-Ri-sa-tha-im” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã làm gì khiến Đức Chúa Trời nổi giận? Họ phải nhận hậu quả nào khi phạm tội cùng Chúa? Chúa trả lời ra sao khi họ kêu cầu Ngài giải cứu? Bí quyết chi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top