Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Các Quan Xét 16:21-27"

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2015 Các Quan Xét 16:21-27 Sai Một Ly, Đi Một Dặm “Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và chẳng có lòng kính sợ Ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng, Chúa, là Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy” (Giê-rê-mi 2:19). Câu hỏi suy ngẫm: Người Phi-li-tin đã làm gì để trừng phạt và sỉ nhục ông S ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top