Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Các Quan Xét 13:25; 14:1-2"

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2015 Các Quan Xét 13:25; 14:1-2, 19; 15:1-5; 16:1-4Sân Chơi hay Chiến Trường “Hãy tiết độ và tỉnh thức: Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Ai cai quản các địa phận mà ông Sam-sôn đã đi qua? Nếu lấy Xô-rê-a và Ê-ta-ôn (dinh Đan) làm gốc, bạn nhận xét gì về các địa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top