Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Các Quan Xét 13:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2015 Các Quan Xét 13:1-5, 24-25Được Sinh Ra cho Một Mục Đích “Vì ngươi sẽ có nghén và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời; về sau nó sẽ giải cứu Ít-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện kể về sự ra đời của ai? Đứa bé khi ra đời sẽ được gọi bằng danh hiệu nào? Vì s ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top