Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ca Thương 3:25-28"

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2017 Ca Thương 3:25-28Yên Lặng Đợi Chờ “Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đang ở trong hoàn cảnh gì? Ông chờ đợi sự giải cứu của Chúa với thái độ nào? Qua đó, ông đã nhận biết gì về Chúa? Câu 27-28 dạy bạn điều gì? Bạn áp dụng bài học này cho mình thế nào? Tiên tri Giê-rê-mi được xem là ti ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top