Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"A-ghê 2:20-23"

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2016 A-ghê 2:20-23Đầy Tớ Ta “Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Hỡi Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, trong ngày đó, Ta sẽ lấy ngươi làm đầy tớ ta! Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngươi như ấn tín; vì Ta đã chọn ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã phán gì với ông Xô-rô-ba-bên? Với mục đích gì? Tại sao Chúa gọi ông Xô-rô-ba-bên là “đầy tớ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top