Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"A-ghê 2:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2016 A-ghê 2:1-5Dòng Dõi Được Lựa Chọn “Ta sẽ ở giữa dân Ít-ra-ên, làm Đức Chúa Trời dân ấy. Dân ấy sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng nó, đã đem chúng nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng ở giữa vòng họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:45-46). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàn cảnh của người Ít-ra-ên khi ra khỏi Ai Cập và hoàn cảnh của những người trở về sau k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2016 A-ghê 2:1-5Niềm Vui Thật của Người Phục Vụ “Đức Giê-hô-va lại phán: Cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (A-ghê 2:4b). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời khích lệ dân chúng tiếp tục kiên trì xây lại Đền Thờ như thế nào? Ngài giục lòng họ bằng lời hứa gì? Niềm vui thật sự của người phục vụ Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top