Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"A-ghê 1:7-9"

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2016 A-ghê 1:7-9Sự Thờ Phượng Chúa Vui Lòng “Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà này, thì Ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và Ta sẽ được sáng Danh, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 9, Chúa đã làm điều gì để dân chúng biết Ngài không hài lòng về họ? Trong câu 8, Chúa vui lòng và Danh Ngài tôn cao khi dân chúng làm điều gì? Tại sao? Chúng ta thờ phượng Chúa như ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top