Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"A-ghê 1:7-15"

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2016 A-ghê 1:7-15Được Chúa Thay Đổi Tấm Lòng “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi dân chúng vâng lời Chúa thì Ngài hứa với họ điều gì? Khi Chúa ở cùng dân chúng thì Ngài làm điều gì cho họ? Việc Chúa làm cho dân chúng đem đến kết quả ra sao? Bài học này giúp gì cho mỗi chúng ta và cho Hội Thánh Chúa? Sau khi nghe Tiên tri A- ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top