Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"A-ghê 1:7-13"

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2016 A-ghê 1:7-13Được Chúa Ở Cùng “A-ghê, sứ giả của Đức Giê-hô-va bèn nói cùng dân chúng theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe sứ điệp của tiên tri A-ghê, dân chúng đáp ứng bằng hành động gì và với thái độ ra sao? Chúa đã hứa gì với dân chúng? Chúa Giê-xu cũng hứa với chúng ta thế nào trư ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top