Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"A-ghê 1:7-11"

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2016 A-ghê 1:7-11Được Phước Để Phục Vụ “Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì Ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà Ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa truyền cho dân chúng mệnh lệnh gì? Chúa cho biết vì sao thiên tai đã xảy đến với họ? Tại sao Chúa rút lại những ơ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top