Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"A-ghê 1:3-8"

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2016 A-ghê 1:3-8Phương Cách Phục Vụ “Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này hoang vu sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình” (A-ghê 1:4-5). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “xem xét đường lối mình” có nghĩa gì? Khi Chúa phán “các ngươi khá xem xét đường lối mình,” Chúa muốn dân Ngài làm điều gì? Tại sao? Ch ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top