Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"A-ghê 1:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2016 A-ghê 1:1-4Điều Quan Trọng Nhất “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri A-ghê cho biết tình cảnh của dân chúng ra sao (1:4)? Họ nêu lý do nào để xây lại Đền Thờ? So với Vua Đa-vít trong II Sa-mu-ên 7:1-16, chúng ta biết lý do chính của họ là gì? Thứ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top