Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Ti-mô-thê 2:3-7"

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2015 2 Ti-mô-thê 2:3-7Ba Hình Ảnh “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ” (2 Ti-mô-thê 2:3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra những hình ảnh nào để so sánh về sự chịu khổ vì Chúa trong phần Kinh Thánh hôm nay? Những hình ảnh này có liên quan gì đến đời sống Cơ Đốc? Bạn cần sống như thế nào để lãnh được mão triều thiên vinh quang của Chúa tro ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top