Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Ti-mô-thê 2:22-26"

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2015 2 Ti-mô-thê 2:22-26Lời Khuyên cho Đầy Tớ Chúa “Vả, đầy tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê nói riêng và những đầy tớ Chúa nói chung nên tránh những điều nào và nên làm những điều nào? Tại sao? Ngày nay, nếu tất cả tôi con Chúa sống đúng như Lời Chú ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top