Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Ti-mô-thê 2:1-2"

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2015 2 Ti-mô-thê 2:1-2Truyền Qua Bốn Thế Hệ “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi Mục sư Ti-mô-thê làm cho mình mạnh mẽ bằng cách nào? Theo câu 2, có bao nhiêu thế hệ được truyền lại? Thế nào là những người trung thành? Bạn nghĩ mình sẽ truyề ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top