Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Ti-mô-thê 1:8-12"

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2015 2 Ti-mô-thê 1:8-12Không Hổ Thẹn “Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê chớ hổ thẹn về những điều gì? Tại sao ông khuyên không nên hổ thẹn khi làm chứng về Chúa và chịu khổ vì Chúa? Bài h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top