Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Ti-mô-thê 1:13-18"

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2015 2 Ti-mô-thê 1:13-18Giữ Vững Lòng Trung Thành “Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh nơi ta” (2 Ti-mô-thê 1:13). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 13, Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê giữ vững chân lý trên nền tảng nào? Tại sao? Trong hoạn nạn của Sứ đồ Phao-lô, những ai đã bỏ rơi ông, và những a ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top