Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Cô-rinh-tô 1:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2014 2 Cô-rinh-tô 1:1-11Nhờ Lời Chúa Để Được An Ủi và Biết An Ủi “Ngài an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể an ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Trong hoạn nạn, Chúa an ủi chúng ta bằng cách nào? Sứ đồ Phao-lô nhận thấy điều ích lợi gì qua sự hoạn nạn? Bạn áp dụng bài h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top