Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Các Vua 6:8-17"

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2015 2 Các Vua 6:8-17Nhìn Bằng Mắt Đức Tin “Đoạn, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Ê-li-sê” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao vua Sy-ri thất bại trong chiến thuật phục kích quân Ít-ra-ên? Vua Sy-ri đã phản ứng thế nào? Tại sao đầy t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top