Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Các Vua 6:24-33"

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2015 2 Các Vua 6:24-33Người Lãnh Đạo Thiếu Trách Nhiệm “Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ” (Giô-ên 2:13). Câu hỏi suy ngẫm: Căn cứ những dữ kiện trong phân đoạn Kinh Thánh này, nhận định vai trò lãnh đạo của vua Ít-ra-ên. Theo bạn, mục đí ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top