Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Các Vua 6:18-23"

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2015 2 Các Vua 6:18-23Chiến Thắng Bằng Sự Cầu Nguyện “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở” (Ma-thi-ơ 7:7, 8). Câu hỏi suy ngẫm: Hai lần cầu nguyện của Tiên tri Ê-li-sê cho thấy ông chiến đấu với quân đội Sy-ri theo chiến thuật nào? Tại sao ông ngăn không cho vua Ít-ra-ên giết hại tù binh? Kết q ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top