Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Các Vua 5:1-19"

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2015 2 Các Vua 5:1-19Đời Sống Đáng Tin Cậy “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Câu hỏi suy ngẫm: Cô đầy tớ người Ít-ra-ên giới thiệu ai để giúp chủ mình chữa lành bệnh phong hủi? Các đầy tớ của ông Na-a-man đã khuyên ông như thế nào khi ông tức giận với Tiên tri Ê-li-sê và định bỏ về? Theo bạn, tại sao ông bà Na ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top