Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Các Vua 4:8-37"

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2015 2 Các Vua 4:8-37Sự Chữa Lành Thiên Thượng “Ê-li-sê vào trong phòng, đóng cửa lại, có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va. Đoạn, người leo lên giường, nằm trên đứa trẻ; đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó, và tay mình trên tay nó. Người nằm ấp trên mình nó, xác đứa trẻ bèn ấm lại” (2 Các Vua 4:33-34). Câu hỏi suy ngẫm: Người phụ nữ ở Su-ne ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top