Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Các Vua 4:38-44"

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2015 2 Các Vua 4:38-44Sống Sẻ Chia “Kẻ tôi tớ người thưa rằng: Chi! Tôi phải phát đồ này cho một trăm người sao? Nhưng Ê-li-sê đáp: Hãy phát cho họ các bánh đó, hầu cho họ ăn đi; vì Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Người ta sẽ ăn và còn dư lại” (2 Các Vua 4:43). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi cứu sống con trai của người phụ nữ ở Su-nem, trên đường về Ghinh-ganh, Tiên tri Ê-li-sê đã thi h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top