Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Các Vua 4:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2015 2 Các Vua 4:1-7Bán Dầu Trả Nợ “Bấy giờ, nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi; đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình” (2 Các Vua 4:7). Câu hỏi suy ngẫm: Người phụ nữ gặp Tiên tri Ê-li-sê để phàn nàn về việc gì? Ông Ê-li-sê đã giải quyết vấn đề như thế nào? Kết quả ra sao? Nhờ đâu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top