Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Các Vua 3:1-27"

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2015 2 Các Vua 3:1-27Ân Sủng của Đức Chúa Trời trên Nhà Đa-vít “Ê-li-sê bèn nói: Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, tôi đứng trước mặt Ngài, mà thề rằng, nếu tôi không kính nể Giô-sa-phát, vua Giu-đa, thì tôi chẳng xem vua ra sao, và cũng không thấy đến nữa” (2 Các Vua 3:14). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các vua họp lại đánh vua Mô-áp? Trên đường đi đánh Mô-áp, họ gặp phải trở ngại gì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top