Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Các Vua 2:13-24"

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2014 2 Các Vua 2:13-24Khởi Đầu Chức Vụ Tiên Tri Ê-li-sê “Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, đập nước, và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu? Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên, và Ê-li-sê đi ngang qua” (2 Các Vua 2:14). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-li-sê khởi đầu chức vụ với ba phép lạ nào? Bạn học được điều gì từ các phép lạ đầu tiên c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top