Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Các Vua 1:1-18"

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2014 2 Các Vua 1:1-18Nhờ Cậy Ai? “Trong Ít-ra-ên há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi đi cầu vấn Ba-anh-Xê-bụt, thần của Éc-rôn? Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết” (câu 3b-4). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Vua A-cha-xia mang bệnh, ông đã làm gì? Chúa đã dùng tiên tri của Ngài phán với vua điều gì? Có khi nào bạn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top