Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"16-20"

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2017 Thi Thiên 37:5-7, 16-20Tin Cậy Đấng Toàn Năng và Toàn Tri “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao chúng ta cần phải “phó thác” mọi sự cho Đức Giê-hô-va (câu 5-7)? Tin cậy nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng góp phần nào trong sức mạnh thuộc linh của bạn hiện nay? Câu 16-20 cho biết gì về mộ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top