Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Ti-mô-thê 6:11-21"

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2014 1 Ti-mô-thê 6:11-21Giữ Vững Điều Chúa Giao Phó “Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Tiền bạc đã đánh gục những lãnh đạo tại Ê-phê-sô như thế nào (câu 10)? Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê hãy tránh xa điều gì? Hãy th ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top