Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Ti-mô-thê 5:1-16"

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2014 1 Ti-mô-thê 5:1-16Kính Trọng Các Quả Phụ “Hãy kính trọng những quả phụ thật sự góa bụa” (câu 3 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy, từng nhóm tuổi phải nhận được sự tôn trọng như thế nào? Các đối tượng quả phụ cần phải được chăm sóc ra sao? Bạn và Hội Thánh bạn đang thực hiện lời dạy này thế nào? Xã hội hiện đại ít nhấn mạnh đến vấn đề kính trọng người cao tuổi. Sứ đồ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top