Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Ti-mô-thê 4:1-16"

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2014 1 Ti-mô-thê 4:1-16Ba Yếu Tố Bất Khiết “Nếu con giãi bày những điều này cho anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Giê-xu, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã tin theo” (câu 6 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Các giáo sư giả rơi vào ba yếu tố bất khiết nào? Sứ đồ Phao-lô dạy Mục sư Ti-mô-thê phải làm gì để đối phó với những tà thuyết và các ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top