Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Ti-mô-thê 3:8-13"

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2014 1 Ti-mô-thê 3:8-13Công Tác của Một Đầy Tớ “Ai muốn làm lớn trong các con, thì phải làm đầy tớ” (Ma-thi-ơ 20:26b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hiểu gì về chức chấp sự trong Hội Thánh? Sứ đồ Phao-lô đưa ra những tiêu chuẩn nào cho chức vụ này? Các chấp sự trong Hội Thánh bạn có thể hiện đầy đủ các tiêu chuẩn này không? Dù Sứ đồ Phao-lô không mô tả về công việc của chấp sự, nhưn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top