Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Ti-mô-thê 3:14-16"

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2014 1 Ti-mô-thê 3:14-16Trách Nhiệm trong Cộng Đồng “Nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, rường và cột của chân lý” (câu 15b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn mô tả về Hội Thánh như thế nào? Sứ đồ Phao-lô dạy gì về Hội Thánh qua phân đoạn Kinh Thánh này? Bạn và Hội Thánh bạn bày tỏ chân lý của Đức Chúa Trời như thế nào trong cộng đồng? Sứ đồ Phao-lô dạy rằn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top