Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Ti-mô-thê 3:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2014 1 Ti-mô-thê 3:1-7Trau Dồi Phẩm Chất “Giám mục cần phải không chỗ trách được” (câu 2a). Câu hỏi suy ngẫm: Người lãnh đạo trong Hội Thánh phải có những phẩm chất nào? Qua đó, bạn thấy có sự khác biệt nào giữa họ với những lãnh đạo trong xã hội? Ngày nay, những cám dỗ nào có thể khiến họ đánh mất những phẩm chất này? Vấn đề chính tại Ê-phê-sô là các giáo sư giả. Có hai người bị ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top