Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Sa-mu-ên 17:31-51"

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2015 1 Sa-mu-ên 17:31-51Bí Quyết Để Chiến Thắng “Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Ít-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục” (câu 45). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, cuộc chiến trong phần Kinh Thánh này là cuộc chiến như thế nào? Thanh niên Đa-vít đã nhân danh ai ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top