Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Phi-e-rơ 2:17"

Sống Với Thánh Kinh: 09/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/01/2015 1 Phi-e-rơ 2:17Khách Lữ Hành và Vị Hoa Tiêu “Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20b). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Ma-thi-ơ 28:20b, Chúa hứa với chúng ta điều gì? Theo 1 Phi-e-rơ 2:17, chúng ta cần có thái độ nào đối với Chúa? Chúng ta bày tỏ lòng kính sợ Chúa bằng cách nào? Kính sợ Chúa sẽ đem lại những phước hạnh gì? Khách lữ hành trên đất không ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top