Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Phi-e-rơ 2:11-12"

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2015 1 Phi-e-rơ 2:11-12Khách Lữ Hành và Dân Ngoại “Phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:12). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là ăn ở ngay lành? Con dân Chúa phải ăn ở ngay lành với Dân Ngoại trong những lãnh vực nào? Tại sao chúng ta cầ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top