Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Các Vua 22:29-40"

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2014 1 Các Vua 22:29-40Hậu Quả của Lòng Cứng Cỏi “Đức Chúa Trời có lòng trí huệ và rất mạnh sức: Ai cứng cỏi với Ngài mà lại được may mắn?” (Gióp 9:4). Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-háp dùng chiến thuật nào khi ra trận? Kết cuộc của Vua A-háp ra sao? Tại sao Vua A-háp nhận hậu quả đó? Theo bạn làm thế nào để tránh kết cuộc như thế? Mặc cho lời cảnh cáo của Tiên tri Mi-chê, Vua A-háp và ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top