Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Các Vua 22:1-28"

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2014 1 Các Vua 22:1-28Dua Nịnh hay Chân Thật? “Xin chớ cất hết lời chân thật khỏi miệng tôi; Vì tôi trông cậy nơi mạng lịnh Chúa” (Thi Thiên 119:43). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua A-háp thích nghe những lời của 400 tiên tri của ông? Vì sao Vua A-háp giận dữ và tống giam Tiên tri Mi-chê vào ngục? Hậu quả của người thích nghe lời dua nịnh và bỏ qua lời chân thật là gì? Ông Giô-sa-phá ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top