Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Các Vua 20:31-43"

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2014 1 Các Vua 20:31-43Bất Tuân Mệnh Lệnh Chúa “Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (1 Sa-mu-ên 15:22b). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Chúa ban chiến thắng, quần thần của Vua Bên-ha-đát đã mưu định việc gì? Tại sao Vua A-háp chấp nhận sự đầu hàng và tha cho Vua Bên-ha-đát? Tại sao người bạn của tiên tri bị sư tử giết chết? Hậu quả của việc bất tuân mệ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top