Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Các Vua 20:1-30"

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2014 1 Các Vua 20:1-30Đấng Ban Chiến Thắng “Vả, có một tiên-tri đến gần A-háp, vua Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi thấy đoàn binh rất đông này chăng? Kìa, ngày nay, Ta sẽ phó nó vào tay ngươi, và ngươi sẽ biết Ta là Giê-hô-va” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri của Đức Chúa Trời nói gì với Vua A-háp? Nhờ đâu Vua A-háp chiến thắng quân Sy-ri? Bạn học đượ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top