Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Các Vua 18:20-46"

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2014 1 Các Vua 18:20-46Lời Cầu Nguyện Chân Thành “Tiên-tri Ê-li đến gần và nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Y-sơ-ra-ên, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, rằng tôi là kẻ tôi-tớ Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này” (câu 36). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-li quở trách người Ít-ra-ên như ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top